News

News

سایت ایران اینفو در سوئد

IRANINFO.SE

Upozit 163 - Dec 3 - آپوزیت ۱۶۳

NewsPosted by Arash Sun, December 04, 2016 13:26:57
بررسی عملکرد تیم اقتصادی دولت در زمینه بهداشت و درمان کشور. قرارداد نفتی-گازی با توتال فرانسه در پارس جنوبی. و اینکه چرا سهم شرکت ایرانی پتروپارس در این قرارداد۲۰ درصد است
در آخر سخنان آقای بزرگ و عیارسنجی میزان ایمان ایشان به خدای متعال