News

News

سایت ایران اینفو در سوئد

IRANINFO.SE

پادشاه را با قرص فریب دادند، مردم در شورش 57 شرکت نکردند_رودست 100

NewsPosted by Arash Tue, December 27, 2016 06:02:58
پایانی بر یک دروغ تاریخی، مردم علیه شاه به خیابانها نیامدند
در این برنامه ثابت می کنیم مردم ایران هنگام توطئه و شورش 57 نه تنها شرکت نکردند بلکه در دفاع از پادشاه تظاهرات کردند..
در این برنامه نشان میدهیم چگونه باند "رضا قطبی" و "سید حسین نصر" آن نامه کذابی را به دست پادشاه دادند..
در این برنامه نشان می دهیم قرصهایی که به شاهنشاه می خوراندند چگونه باعث عدم تصمیم گیری درست ایشان شد...
در این برنامه نشان میدهیم چگونه وفادارن به پادشاه را فلج کردند و دو نهاد مهم "ساواک" و "ارتش" را عقیم نمودند