News

News

سایت ایران اینفو در سوئد

IRANINFO.SE

روش جدیدی برای کاهش قدرت امواج زمین‌لرزه

NewsPosted by Arash Wed, July 19, 2017 06:21:33
پژوهشگران فرانسوی در آزمایشگاه به یافته باارزشی رسیده‌اند؛ میله‌های عمودی نصب شده روی یک صفحه از قدرت امواج زمین‌‌لرزه می‌کاهند و
جلوی گسترش آن را می‌گیرند. آنها آزمایش خود را در جنگل نیز تکرار کردند

پژوهشگران فرانسوی با آزمایش‌های پرزحمت و پرهزینه می‌خواهند پاسخ این پرسش را بیابند که چگونه می‌توان از قدرت امواج زمین‌لرزه کاست. پاسخی که در آینده زندگی انسان‌های زیادی را نجات خواهد داد.

آنها برای تأیید نتیجه اولیه، آزمایش خود را در یک جنگل در جنوب غرب فرانسه نیز تکرار کردند. پژوهشگران می‌گویند، با وجود درختان به عنوان سدهای عمودی بر سر راه امواج سطحی، وضعیت در جنگل خیلی شبیه وضعیت در یک شهر است. در شهر امواج به جای درختان به ساختمان‌ها می‌رسند که به نوبه خود می‌توانند از قدرت آنها بکاهند. پژوهشگران فرانسوی قصد دارند در سال‌های آینده این آزمایش را در یک شهر تکرار کنند. در این صورت شاید بتوان طرحی برای تراکم و جنس ساختمان‌ها ارائه داد که در صورت رخداد زمین‌لرزه به یک شهر نوعی خودایمنی بدهد

DW لینک به منبعِ خبر


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.